ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

 

H Optis A.E. παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης διαγωνισμών στο "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων"  - ΕΣΗΔΗΣ.

 

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ο έλεγχος του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων που πρέπει να αναρτηθούν βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, τεχνική / οικονομική προσφορά κ.α.)
  • Η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τελική κατάθεση στο ΕΣΗΔΗΣ