Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών στο τομέα της Δικαιοσύνης – Νομικής Πληροφορικής. Διαθέτει μία έμπειρη ομάδα αναλυτών προγραμματιστών που έχει υλοποιήσει εφαρμογές στον συγκεκριμένο τομέα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης. Ειδικότερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών:

 1. Υλοποίηση Web Casting & Web Conference για παρακολούθηση των Συμβουλίων και Συνεδριάσεων από όλους τους δικηγόρους σε όλη την Ελληνική επικράτεια
 2. Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική σύνταξη και εκτύπωση της ετήσιας δήλωσης του δικηγόρου από το γραφείο του ή από τους υπάλληλους του ΔΣΑ
 3. Ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προτίμησης για την απόκτηση δωρεάν ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή δικηγόρων, ηλεκτρονική επεξεργασία και εκτύπωση των σχετικών εντύπων (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και έντυπο παράδοσης παραλαβής (έξυπνη κάρτας Σύζευξις / USB tokens)
 4. Ανάπτυξη λογισμικού για την κάλυψη των μηχανογραφικών αλλαγών του ΔΣΑ με αντικείμενο: α. Συμπλήρωση στοιχείων του μητρώου και ενημέρωσή του, β. Βεβαίωση μερισμάτων, γ. Τροποποίηση πινάκων και εφαρμογών για την παρακολούθηση δημοσίευσης των αποφάσεων δικαστηρίων
 5. Αναβάθμιση των εφαρμογών για μαζική εκτύπωση καταστάσεων και βεβαιώσεων (για τους Δικηγόρους Αθηνών, των Δικηγορικών Εταιρειών και των Δικηγόρων όλης της χώρας)
 6. Ανάπτυξη εφαρμογής για την  On Line υποβολή ερωτήσεων 
 7. Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΑ
 8. Υλοποίηση εφαρμογής και παροχή υπηρεσιών σχετικά με την Ηλεκτρονική Κατάθεση Ενδίκων Μέσων στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 9. Ανάπτυξη εφαρμογής για τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων
 10. Επεκτάσεις εφαρμογών (Κάλυψη αναγκών συνυπογραφής Δικογράφων και ένδικων Βοηθημάτων από περισσότερους από δύο (2) δικηγόρους (απαίτηση ΣτΕ), Ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Παρακολούθηση από τους Δικηγόρους της ροής Δικογράφου στο ΣτΕ)
 11. Νέες εφαρμογές (Έκδοση Βεβαιώσεων και αναλυτικών καταστάσεων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο , Ανάπτυξη εφαρμογής για την On Line  καταχώρηση των κινητών τηλεφώνων των Δικηγόρων και την αξιόπιστη αποστολή μηνυμάτων στους Δικηγόρους σχετικά με την δημοσίευση των αποφάσεών τους, Δημιουργία αρχείων για την μαζική αποστολή μηνυμάτων σε Δικηγόρους για την δημοσίευση των αποφάσεών τους, Δημιουργία εφαρμογής για την εμφάνιση των πινακίων - εκθεμάτων Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων Αθηνών - Πειραιώς (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο))
 12. Εφαρμογή Παρακολούθησης ροής δικογράφου στα Πρωτοδικεία & Δημιουργία προτύπου διαλειτουργικότητας
 13. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης Γραμματίων Εισφορών και Αποϋλοποιημένων Ενσήμων σε WEB περιβάλλον από τους χρήστες των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων και  Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης Γραμματίων Προκαταβολής Εισφορών και Αποϋλοποιημένων Ενσήμων σε WEB περιβάλλον από τους Δικηγόρους στο γραφείο τους
 14. Αναβάθμιση εφαρμογής φορολογικής βεβαίωσης & καρτέλας δικηγόρου για το 2013, Εφαρμογή για την ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής βεβαίωσης και ασφαλιστικής καρτέλας δικηγόρου για ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, Εφαρμογή για την ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής βεβαίωσης & ασφαλιστικής καρτέλας δικηγόρου για ΤΠΔΑ, Εφαρμογή για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωση μερίσματος, Εφαρμογή συλλογικής μαζικής εκτύπωσης βεβαιώσεων (φορολογικής, ασφαλιστικής για ΕΤΑΑ, ασφαλιστικής για ΤΠΔΑ, μερίσματος) με αντίστοιχες εκτυπώσεις καρτέλας για δικηγόρους - δικηγορικές εταιρείες

Επίσης η εταιρεία έχει αναπτύξει για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου.