ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο και οι υπηρεσίες που παράγονται είναι αποκλειστικά έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Το έργο αφορά την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής από τους Δικηγόρους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και αποτελείται από την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη Ψηφιακών πιστοποιητικών "σκληρής" αποθήκευσης με στόχο την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου που υλοποίησε η Εταιρεία μας αποτελείται από τα κάτωθι:

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δικηγόρων για απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών

Κύριος σκοπός της εφαρμογής ήταν να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο από πλευράς δικηγόρου για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής. Η αρχική διαδικασία χωρίς την εφαρμογή προέβλεπε την αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης (με πολλά πεδία) από πλευράς του δικηγόρου στην Πύλη ΕΡΜΗΣ για τη δημιουργία του χρήστη, τον έλεγχο της ύπαρξης του χρήστη και του email (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και δεύτερη αίτηση απόκτησης ψηφιακής υπογραφής (με επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση). Με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε, ο δικηγόρος συμπληρώνει τη φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ/ΔΣΘ (σχεδόν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα από τα στοιχεία που διαθέτει η Βάση Δεδομένων του ΔΣΑ/ΔΣΘ) και η δημιουργία της μίας και μοναδικής αίτησης είναι απλούστατη. Επίσης στην αίτηση αυτή, ο δικηγόρος δηλώνει την επιθυμητή ημέρα και ώρα παραλαβής της ΑΔΔΥ (USB token) και του λογισμικού αυτοματοποιημένης εγκατάστασης, καθώς και την ημερομηνία παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακής υπογραφής και κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου.

 • Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης δικαιολογητικών

Ο ΔΣΑ/ΔΣΘ εκτελεί χρέη Αρχής Εγγραφής (Registration Authority) για το έργο των Ψηφιακών Υπογραφών. Τα δικαιολογητικά του εκάστοτε δικηγόρου υπογράφονται χειρόγραφα από τον ίδιο (και φυλάσσονται από τον ΔΣΑ/ΔΣΘ), ψηφιοποιούνται και υπογράφονται ψηφιακά από τους εντεταλμένους χειριστές του ΔΣΑ/ΔΣΘ. Για την υψηλή διαθεσιμότητα των αρχείων, τα ψηφιοποιημένα έγγραφα τηρούνται σε δύο χώρους σε διαφορετικά κτήρια. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποθηκεύει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά των δικηγόρων που αποκτούν ψηφιακή υπογραφή στη βάση δεδομένων του ΔΣΑ/ΔΣΘ, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα από την Αρχή Πιστοποίησης ΕΡΜΗΣ. Η μεταφορά ανάμεσα στα δύο σημεία πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένου καναλιού (VPN Tunnel), ενώ η πρόσβαση ΕΡΜΗΣ πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς πρόσβασης SFTP.

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διασύνδεση του συστήματος του ΔΣΑ/ΔΣΘ και του συστήματος της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»

Σκοπός της εφαρμογής είναι η μαζική δημιουργία χρηστών στα συστήματα ΕΡΜΗΣ για τη διευκόλυνση των δικηγόρων. 
Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων του ΔΣΑ/ΔΣΘ μαζί με τα στοιχεία που εισάγει ο δικηγόρος κατά την αίτησή του για ψηφιακή υπογραφή συλλέγονται και αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στην ΥΑΠ (Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής) όπου γίνεται η εισαγωγή αυτών στην βάση δεδομένων ΕΡΜΗΣ. Η εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων στη βάση δεδομένων ΕΡΜΗΣ προϋποθέτει την αναγνώριση και συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτών που καθιστούν μία εγγραφή έγκυρη. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε μελέτη του περιβάλλοντος και της βάσης δεδομένων ΕΡΜΗΣ σε συνεργασία με το προσωπικό της ΥΑΠ, καταγράφοντας τις ενέργειες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται με την παραλαβή των στοιχείων των δικηγόρων από τον ΔΣΑ/ΔΣΘ. Σχεδιάστηκε έτσι ένα σύνολο εφαρμογών τις οποίες χειρίζεται το προσωπικό της ΥΑΠ για τη μαζική εισαγωγή χρηστών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση απόκτησης ψηφιακής υπογραφής.
*Σημειώνεται ότι με το έργο αυτό δημιουργήθηκε μία επιπλέον δυνατότητα στην ΥΑΠ, αυτή της μαζικής εισαγωγής χρηστών οιουδήποτε φορέα.

 • Ανάπτυξη λογισμικού το οποίο διευκολύνει το Δικηγόρο στην εγκατάσταση και ενεργοποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών, στην επιλογή Drivers ανάλογα  με την έκδοση του λειτουργικού, του Web Browser που χρησιμοποιεί ο Δικηγόρος καθώς και στην εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των ΑΔΔΥ
 • Προμήθεια 4000 ΑΔΔΥ GEMALTO IDClassic 340/ USB token μαζί με το αντίστοιχο Middleware
 • Εκπαίδευση ικανού αριθμού Δικηγόρων και Πληροφορικών σε ζητήματα ψηφιακών υπογραφών, ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικογράφων, Παρακολούθησης ροής Δικογράφου κλπ. 

Επίσης η εταιρεία μας δεσμεύθηκε συμβατικά να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στην περίπτωση που είναι επιθυμητό:

 • Υπηρεσίες Help Desk: Η όλη διαδικασία κτήσης (αλλά και η χρήση) ΑΔΔΥ και ψηφιακών πιστοποιητικών θα υποστηρίζεται σε ωράριο εργασίας που κατ' ελάχιστον καλύπτει την περίοδο από 09:00 έως 17:00
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης νέων αιτήσεων για προμήθεια νέων ΑΔΔΥ
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης των μεταβολών, αλλαγών, απενεργοποίησης, ενεργοποίησης ψηφιακών υπογραφών για όλους τους κατόχους ψηφιακής υπογραφής
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού σκληρής αποθήκευσης, από εξειδικευμένο τεχνικό στο γραφείο του Δικηγόρου (On site) ή με απομακρυσμένη σύνδεση

Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται για χρονικό διάστημα 3 ετών.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)

Το συγκεκριμένο έργο και οι υπηρεσίες που παράγονται είναι αποκλειστικά έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης. Το έργο αφορά την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής από τους Υπαλλήλους – Χρήστες του ΥΠΠΟ και αποτελείται από την προμήθεια και υποστήριξη Ψηφιακών πιστοποιητικών "σκληρής" αποθήκευσης με στόχο την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου που υλοποίησε η Εταιρεία μας αποτελείται από τα κάτωθι:

 • Προμήθεια 3.066 ΑΔΔΥ GEMALTO IDClassic 340/ USB token μαζί με το αντίστοιχο Middleware
 • Ανάπτυξη λογισμικού το οποίο διευκολύνει τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ στην εγκατάσταση και ενεργοποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών, στην επιλογή Drivers ανάλογα  με την έκδοση του λειτουργικού, του Web Browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης καθώς και στην εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των ΑΔΔΥ

Υπηρεσίες εγγύησης για χρονικό διάστημα 3 ετών.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΔΥ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι συγκεκριμένες προμήθειες ΑΔΔΥ τύπου USB Token αφορούν μεταξύ άλλων τους φορείς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΦΕΤ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙΣ, ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ, ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 3η ΥΠΕ, 7η ΥΠΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΔΗΜΟ ΚΩ, ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΟΑΕΔ, ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΔΕΥΑΠ, ΕΛΓΑ, ΟΑΣΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, κλπ.

Οι συγκεκριμένες προμήθειες  αφορούν την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής από τους Υπαλλήλους – Χρήστες των Φορέων αυτών και αποτελείται από την προμήθεια και υποστήριξη Ψηφιακών πιστοποιητικών "σκληρής" αποθήκευσης με στόχο την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα το αντικείμενο των έργων/προμηθειών που υλοποίησε η Εταιρεία μας αποτελείται κατά περίπτωση από τα κάτωθι:

 • Προμήθεια ΑΔΔΥ GEMALTO IDClassic 340/ USB token μαζί με το αντίστοιχο Middleware
 • Προμήθεια ΛΑΕ (Λογισμικού Αυτοματοποιημένης Εγκατάστασης)
 • Υπηρεσίες εγγύησης για χρονικό διάστημα 1-3 ετών