Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ISO 9001 : 2015

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2015 για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί.

Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας και της ευρύτερης πολιτικής της για την ποιότητα, η  Optis A.Ε.:

  • Ερευνά συστηματικά τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των πελατών της
  • Επιλέγει προμηθευτές με διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα προϊόντων
  • Εξασφαλίζει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή
  • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό της στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας"
  • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών
  • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015