Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Optis A.Ε. διαθέτει οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης/ πιστοποίησης του προσωπικού της, τόσο σε επίπεδο ειδίκευσης, όσο και σε επίπεδο θεμάτων γενικότερου τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια διαρκής διαδικασία, που πραγματοποιείται είτε ενδοεπιχειρησιακά ή σε οργανωμένα εκπαιδευτικά κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στην εξειδικευμένη θεματολογία της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται κυρίως τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών, τεχνολογίες λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων,  τεχνολογίες μηχανογραφικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών (servers, storage, newtork κ.α.) καθώς και τεχνολογίες και μέθοδοι υλοποίησης σύνθετων έργων υποδομών. Στην θεματολογία γενικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, η επιχειρηματική δράση, το Project Management κ.α.